സമഗ്ര വെബ് പോർട്ടൽ ഉള്ള ടക്ക വികസനം - രണ്ടാം Term UP Maths Orientation.

Very Urgent

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാ HM മാരുടെയും ഒരു യോഗം നാളെ
(22/08/2017) ചൊവ്വാഴ്ച  3 Pm നു AEO Office ൽ  വെച്ച് കൂടുന്നതാണ് . നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പൊ .വി .വ.-പോസ്കോ നിയമം -ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ വി കസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓൺലൈൻ പരാതിപെട്ടി -സംബന്ധിച്ച്

കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും "പോസ്കോ " ഓൺലൈൻ പരാതിപെട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തി രമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ,സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് 20 ദിവസത്തിനകം ഈ കാര്യാലത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
20/07/2017 ലെ എം .4/ 40217 / 2017 / ഡിപിഐ  നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ് ഈ നിർദേശം.
കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റ്റെ
(എം.എച്ച് .ആർ. ഡി) ,സെക്രട്ടറിയുടെ 19/04/ 2017 ലെ F.14-2/2017-EE.B നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരമാണ് ഡിപിഐ നിർദേശിച്ചത് .

Aided Primary Travelling Allowance

മഴക്കാലത്ത് സ്കൂൾ യൂണിഫോമിനോടൊപ്പം ഷൂസ്,സോക്സ്‌ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ 09/06/2016 ലെ CRMP NO:4015/11/LA 2/2016/KeSCPCR എന്ന ഉത്തരവ് നമ്പർ പ്രകാരം വർഷകാലത്ത് യൂണിഫോമിനൊപ്പം ഷൂസ്,സോക്സ്‌ എന്നിവ ധരിക്കാൻ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും അനുയോജ്യമായ പാദരക്ഷകൾ അണിഞ്ഞു വന്നാൽ മതിയെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.ഈ നിർദേശം കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.


Vaccancy Position of Govt LP/UP Employees as on 01/08/17.

അറിയിപ്പ് 
2017 -18 വർഷത്തെ  തസ്തിക പ്രകാരം വരുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത പ്രൊഫോർമയിൽ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി        11 /08/17തിയ്യതി DDE Palakkad നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നതാണ് .ആയതിനാൽ എല്ലാ Govt LP/UP പ്രധാനാധ്യാപകർ ടി പ്രൊഫോര്മ തയ്യാറാക്കി 11ആം തിയ്യതി 10 മണിക്ക് AEO Officeil നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് AEO  അറിയിക്കുന്നു.

Consolidated Statement Of Expenditure For The Month of July-2017-(Form A,Form -B)-തരാത്ത സ്കൂളുകൾ 11.08.2017 നു 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്കു നൽകേണ്ടതാണ്.


Very Urgent Government LP/UPVaccancy Position of Employee as on 01/0817


2017-18 hÀjs¯ XkvXnI \nÀ®b D¯-chv {]Imcw hcp¶ Hgn-hp-I-fpsS hnh-c-§Ä CtXm-sSm¸w Df-f-S¡w sNbvX {]t^mÀa tiJ-cn-¡p-¶-Xn-\mbn Xn¿Xn 11/08/17 \v hnZ-ym-`-ymk D]-U-b-d-IvSÀ ]me-¡m-Sn \n¶pw hcp-¶p­v. Bb-Xn-\m FÃm Kh¬saâv FÂ]n-bp]n {][m-\-²-ym-]-IÀ Sn {]t^mÀa (2 hoXw) X¿m-dm¡n 11/08/17 \v 10. aWn¡v FCH Hm^o-kn t\cn«v F¯n-t¨-tc-­-Xm-sW¶v D]-PnÃm hnZ-ym-`-ymk Hm^o-kÀ And-bn-¡p¶p. ({]t^mÀa I,II,III)`


                                                                                       FCH sImÃ-t¦mSv

July 15th Statistics Proforma -2017-തരാത്ത സ്കൂളുകൾ രണ്ടു കോപ്പികൾ വീതം ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്കു 11.08.2017 നു മുമ്പായി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.