വാന്യജീവി വാരാഘോഷം 2016 ,NRHM ഹെൽത്ത് ക്വിസ് , ഹിന്ദി വാരാഘോഷവും കലോത്സവവും , ചിത്രരചനാ മത്സരം (ഊർജ്ജസംരക്ഷണം )

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും 20 .01 .2017 നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭക്കു നൽകേണ്ടതാണ് .

സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ 2001 മുതൽ 2010 വരെ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളുടെ പരിശോധന- കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രസ്തുത പ്രഫോർമയിൽ തയ്യാറാക്കി സേവനപുസ്തക സഹിതം പരിശോധനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Pre- Matric Scholarship for Minority Communities 2016-17

സ്കൂളുകൾക്കുള്ള  യൂസർ നേമും പാസ്സ്‌വേർഡും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് . എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
USERNAME & PW

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 -17 & ശാസ്ത്രനാടകം

Maths Quiz 2016- Kollengode Sub Dt on 30.09.2016

LP/UP/HS/HSS MATHS QUIZ DETAILS

എല്ലാപ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്ക് , രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ഐടി @ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.29/09/2016 നു മുൻപായി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലങ്കിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് 4 pm നു മുമ്പായി പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലത്തിലേക്കു അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് എയ്ഡഡ് LP/UP പ്രധാനാധ്യാപകരും 2015-16 വര്ഷം ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ Proforma പൂരിപ്പിച്ചു 28/09/16 നു മുന്പായി നേരിട്ടോ ഈമെയിൽ മുഗാ ന്തിരമോ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ DDE Palakkad നെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.