1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദ്ധ്യാര്തികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള  പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം പാലക്കാട്‌ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രൈബൽ  ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 30.03.2015 നകം തുക കൈപ്പറ്റി അക്കിട്ടൻസ് പ്രധാന അദ്ധ്യാപകർ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

LSS/USS- 2014-15 - Kollenogode sub district

    Download Hall tickets fromhere

LSS/USS Notification       Circular Dt 18/03/15

Model questions and specimen OMR sheet

Orientation class for LSS Exam on 20.03.2015 Forenoon  and for USS Examination on 20.03.2015 Afternoon  is fixed at BRC Hall Nemmara. All Chief / Dy.Chief  Sudlt.  and Invigilators for LSS/USS Exam duty are  to attend  the orientation class accordingly. Details  of all Chief /  Dy.Chief.Sudlt. and Invigilators  for LSS/USS informed  through HM overphone from this office.  


                                 Senior Superintendent for AEO Kollengode.