കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

2018 വർഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന  ഹൈ സ്‌കൂൾ / ടൈനിംഗ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ / ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള ടീച്ചിങ് വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും ,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സൂപ്പർവൈസർ (എൻ എം ) മുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസർ വരെയുള്ള മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കുന്നതിലേക്ക് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് മുതൽ സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ് വരെയുള്ള മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെയും എച്ച് .എസ് .എ  മുതൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ വരെയുള്ള ടീച്ചിങ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും 31 - 12 - 2016 വരെയുള്ള 3  വർഷത്തെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ " സ്വയം വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് " സഹിതം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക്  നല്കാത്തവർ  25 / 10 / 2017 ന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ മുഖന്തിരം രേഖാമൂലം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

Urgent:- പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം -വാടക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

                     വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  സ്‌കൂളുകൾ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വാടക രജിസ്റ്ററിൽ  കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് 25-10-2017 ന് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .രജിസ്റ്ററിൻറെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.
1 ) കെട്ടിട ഉടമയുടെ അപേക്ഷാ തിയതി 
2 ) ബില്ഡിഗ് നമ്പർ ( പഴയതും പുതിയതും )
3 ) മുൻ നിശ്ചയിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
4 ) റെൻറ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തിയതി 
5 ) ഗവ : അനുവദിച്ച  ഉത്തരവ് നമ്പർ , കാലാവധി , അനുവദിച്ച തുക 
6 ) ബില്ഡിഗ് ഉടമയുടെ പേര് , വിലാസം 

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റെജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയിൽ മാറ്റം :18/10/2017 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റെജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയിൽ മാറ്റം :18/10/2017 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്
പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ( LP UP എച് എസ്   എച്എസ് എസ്) ഒരു സുപ്രധാനയോഗം ഒക്ടോബർ 17 ചൊവാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് നെമ്മാറ ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരുന്നു 
വരുമ്പോൾ 2017 - 18 വർഷത്തെ പാഠ്യനുബന്ധവിഹിതം ഒടുക്കേണ്ടതാണ്
1   ടീച്ചർ വിഹിതം-----250 രൂപാവീതം
2  എൽ പി സ്‌കൂൾ വിഹിതം 300 രൂപ \
3  യു പി സ്‌കൂൾ വിഹിതം
എ 400 രൂപ(100 കുട്ടികൾ വരെ)
ബി 800 രൂപ(101 മുതൽ 300 കുട്ടികൾ വരെ )
സി 1200 രൂപ (301 കുട്ടികൾക്ക് മുകളിൽ)
4 എച് എസ് -9,10    20 രൂപാവീതം 
5 എച് എസ് എസ്  -11,12     25  രൂപാവീതം

സഹകരിക്കുക...............

സെക്രട്ടറി HMs ഫോറം
കൊല്ലങ്കോട്
ശാസ്ത്രോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കുക sasthrolsavamklgd2017.blogspot.com

ശുചി മുറികളുടെ എണ്ണം താഴെപറയുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 17/10/2017 ന് 5 മണിക്കകം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു നിയമം

പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് അവസാന തിയതി 31.10 .2017

പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്യയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ

ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകുന്നത്

Sugama Hindi Pareeksha

ഹരിത വിദ്യാലയം രണ്ടാം ഭാഗം - Reyality Show

മുസ്ലിം, നാടാർ ആംഗ്ലോഇന്ത്യൻ മാറ്റ് പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്, 2017 -18 ഫ്രഷ്/ റിന്യൂവൽ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 13/10/2017ന് 5 മണിക്ക് മുൻപുതന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.വളരെ അടിയന്തിരമായി ഈ വിഷയത്തെ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.


വളരെ അടിയന്തിരം :- മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലങ്കോട് ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ്  സ്‌കൂളുകളിലും വരുന്ന മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളിത്രയായിട്ടും തരാത്ത സ്‌കൂളുകൾ 12 / 10/ 2017 നു രാവിലെ 11 മണിക്കകം നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം   തരാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക്റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് 

Proforma