എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ മാനേജർമാരുടെ ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ മാനേജർമാരുടെ ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്  ലോകായുക്തയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്   എ , ബി , സി ഫോറങ്ങൾ 24 .01.2018 ന് മുമ്പായി നൽകേണ്ടതാണ്.
proforma 
അറബിക് അധ്യാപക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ  തല അധ്യാപക സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളും സെമിനാറും 23 / 01 / 2018  ചൊവ്വാഴ്ച്ച കാലത്തു 9 മുതൽ 5 വരെ ഭാരത് എൽപി സ്കൂൾ നെല്ലായയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .അറബി അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
കുട്ടികളുടെ പത്താമത് ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ് (ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് / അൺ എയ്ഡഡ് യു പി / എച്ച് എസ് വിഭാഗം )
1 . 2018 ജനുവരി 19 നകം  സ്കൂൾ തലത്തിൽ യുപി / എച്ച് .എസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെയിന്ടിങ് ,പ്രോജെക്ട് പ്രേസേന്റ്റേഷൻ ,ക്വിസ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തണം .
2 .ജില്ലാ തല മത്സരങ്ങൾ 2018 ജനുവരി 28 ന് പാലക്കാട് ബി ഇ എം ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.
3 .സ്കൂൾ തല വിജയികൾ ജനുവരി 23 നകം ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൻറെ 
keralabiodiversity@gmail.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
12.01.2018 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ മീറ്റിംഗ് എഇഒ  ഓഫീസിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .PEC (Panchayath Education Committy) മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകർ പകരം സീനിയർ അധ്യാപകനെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
അജണ്ട 
1 .അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനും  പഞ്ചായത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയും 
2 .പഞ്ചായത്ത് തല ശിൽപശാല -വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യം 
നാലാം ക്ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് ചാർജുള്ള  അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ,ഏഴാം ക്ളാസിൽ  സോഷ്യൽ സയൻസ് ,മാത്സ് ,ബേസിക് സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ്.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നമ്പർ. സി/ 37/2018


പകർപ്പ്ഡെ എല്ലാ ഗവ. എൽ.പി./ യു .പി  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്ക്   ഡെയ്‌ലി  വേജസ് ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശികയുൾപ്പടെ  2018  മാർച്ച് 31 വരെ ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോർമയിൽ ഈ  കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.(09.01.2018  നുള്ളിൽ)

പ്രൊഫോർമ 

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾ കോ -ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ പൊതുയോയാഗം 2018 ജനുവരി 10 ന് കാലത്ത് 11 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നു . അജണ്ട : 1.പഞ്ചായത്തുതല സർഗോത്സവം (LP) 2.കുട്ടികളുടെ കഥ,കവിത സമാഹാരം എല്ലാ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾ കോ -ഓർഡിനേറ്റർമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .


LSS -USS പരീക്ഷ 2017-18:-

സ്കൂൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് സ്കൂൾ കോഡിന് മുമ്പായി 'S' Capital Letter ചേർത്ത് യൂസേർനെയിമും പാസ്സ്വേർഡും കൊടുക്കണം
ഉദാ:- school code 18021 
Login -Username : S18021 
           Password : S18021 

മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ Login ചെയ്‌താൽ Password Reset ചെയ്യുന്ന പേജിൽ പ്രവേശിക്കും.തുടർന്ന് നിലവിലെ Password ഉം പുതിയ Password ഉം നൽകണം.പുതിയ Password ന് കുറഞ്ഞത്‌ 6 ക്യാരക്ടർ എങ്കിലും വേണം.കൂടാതെ Capital Letter (A-Z), Small Letter (a-z), Numbers (0-9), Special
Characters (!,@,#,&,$,*..) ഇവ ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കണം.

Password reset ചെയ്ത  ശേഷം പുതിയ Password ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.


ഉദാ :-
Step I 
Login -Username : S18021 
            Password : S18021 


Step II 

Current Password : S18021 

New Password     : Gups@18021 (10  ക്യാരക്ടർ )

HM Name             : (Type )

HM                        : (Type )

Confirm Password : Gups@18021 (10  ക്യാരക്ടർ )

Step III (വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയുന്നു )
User Id     : S18021 
Password : Gups@18021


[കുറഞ്ഞത്‌ 6 ക്യാരക്ടർ എങ്കിലും വേണം. 6 ക്യാരക്ടറിൽ കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല.ക്യാരക്ടറിൽ Capital Letter (A-Z), Small Letter (a-z), Numbers (0-9), SpecialCharacters (!,@,#,&,$,*..) തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.]

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 

26.12.2017 ചൊവ്വാഴ്ച്ച കാലത്ത് 10 മണിക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  യോഗം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊല്ലങ്കോട് വച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാപ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത്എത്തിച്ചേരേണ്ടതാകുന്നു.


അജണ്ട 

1 .അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിലയിരുത്തൽ 

2. പഞ്ചായത്ത് തല വികസനസമിതി- പ്രവർത്തനം 

3. ശ്രദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടും, പ്രോഫോമയും.

4 . ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം പദ്ധതി- ധനവിനിയോഗപത്രവും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടും .
5.സ്വച്ഛ് വിദ്യാലയപുരസ്കാർ  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് .


പ്രോഫോമ

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ  നടത്തുന്ന അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗം :-
ഉപജില്ലയിലെ അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ഒരു യോഗം 21/12/2017 
 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.30 നു കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാ ഓഫീസിൽ വച്ച് കൂടുന്നതാണ്.സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Urgent- Property Statement

Dec 20  ന് മുമ്പായി ലോകായുക്തയ്ക്ക് Property Statement  അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിനാൽ  Dec -15   ന് മുമ്പായി Property Statement (original ) ഈ ഓഫീസിൽ നിർബന്ധമായും എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ   Property Statement (hard copy  ) എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്കൂളിലെ  മറ്റു ജീവനക്കാരുടെ Property Statement  കൂടി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Orjasamrakshanam- Pledge